مهارت ها

برخی از دوره های گذرانده شده را در قسمت سوابق کاری مشاهده فرمایید

برخی از مدارک بین المللی من در قسمت زیر اورده شده است

مدارک فعلی

Microsoft® Certified Solutions Expert

Cloud Platform and Infrastructure (Charter)*

September 26, 2016

Certification Number: F806-8200

Microsoft-Certified-1

 

 

Microsoft® Certified Solutions Expert

Server Infrastructure
July 21, 2014

Certification Number: E947-4520

 

Microsoft-Certified-2

Microsoft® Certified Solutions Associate

Windows Server 2012

July 1, 2014

Certification Number: E947-4521

Microsoft-Certified-3

Microsoft Certified Professional

Microsoft Certified Professional

June 30, 2014

Certification Number: E947-4516

Microsoft-Certified-4

ITIL Foundation Certification

Training Level:Information Security Management System ISMS

December 09, 2013

License IS104/2013/39

Microsoft-Certified-5

 

 

 

 

 

 

مدارک پیشین

Microsoft Certified Systems Administrator

Security on Windows Server 2003

August 21, 2006

Certification Number: B177-3318

Microsoft-Certified-6

Microsoft Certified Systems Engineer

Security on Windows Server 2003
August 21, 2006

Certification Number: B177-3320

Microsoft-Certified-7

 

Microsoft Certified Systems Engineer

Windows Server 2003

August 20, 2006

Certification Number: B177-3321

Microsoft-Certified-8

Microsoft Certified Systems Administrator

Windows Server 2003
August 19, 2006

Certification Number: B177-3319

Microsoft-Certified-9

Microsoft Certified Professional

Microsoft Certified Professional
January 19, 2005

Certification Number: C361-5881

Microsoft-Certified-10

 

ارتباط با ما

کلیک کنید
Back to Top