نقل قول استیو جابز

نو آوری تفاوت میان یک رهبر و یک پیشرو را تعیین می کند.

— Steve Jobs —
Back to Top