نقل قول گاندی

خوشبختی تحقق تدریجی هدف و ارمانی ارزشمند است

— گاندی —
Back to Top